სამინისტროს ანგარიშები

A-/A+

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ანგარიშები

2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის განხორციელების 6 თვის (2017) კონსოლიდირებული ანგარიში საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ორი წლის ანგარიში 2013-2014 2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის განხორციელების 6 თვის კონსოლიდირებული ანგარიში ინფორმაცია სამინისტროს მიერ 9 თვის მანძილზე განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ სამინისტროს ანგარიში - 2012 სამინისტროს ანგარიში - 2013 სამინისტროს ანგარიში 2013-2015 სამინისტროს 2014 წლის ანგარიში სამინისტროს ანგარიში 2015 - საგზაო ინფრასტრუქტურა, ნაწილი I სამინისტროს ანგარიში 2015 - საგზაო ინფრასტრუქტურა, ნაწილი II სამინისტროს ანგარიში 2015 - საგზაო ინფრასტრუქტურა, ნაწილი III სამინისტროს ანგარიში 2015 - აქტივების მართვა და რეგიონული განვითარება სამინისტროს ანგარიში 2015 - კრიზისების მართვა სამინისტროს ანგარიში 2015 - მყარი ნარჩენების მართვა სამინისტროს ანგარიში 2015 - საჯარო ინფრასტრუქტურა, ნაწილი I სამინისტროს ანგარიში 2015 - საჯარო ინფრასტრუქტურა, ნაწილი II სამინისტროს ანგარიში 2015 - წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემები