კანონმდებლობა

A-/A+
საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს ორგანული კანონი - ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი საქართველოს კანონი - წარმოება ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებით კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი საქართველოს კანონი - სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი - ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ საქართველოს კანონი - არასამხედრო-ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი - ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ საქართველოს კანონი - ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ საქართველოს კანონი - საავტომობილო გზების შესახებ საქართველოს კანონი - საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გრანტების შესახებ საქართველოს კანონი - სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი - სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონი - სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი - სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონი - სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი - სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონი - სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ საქართველოს კანონი - წყლის შესახებ საქართველოს კანონი - გარემოსა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ საქართველოს კანონი - ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ საქართველოს კანონი - ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონი - ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონი - სამხედრო მობილიზაციის შესახებ საქართველოს კანონი - საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონი - საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი - საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონი - მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონი - საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი - საქართველოს შრომის კოდექსი საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
ბრძანება - გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის და სტრატეგიის განხორციელების გეგმის დამტკიცების შესახებ ბრძანება - სამინისტროს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ ბრძანება - სამინისტროს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ მინისტრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ცვლილება ბრძანებაში - სამინისტროს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ ცვლილება ბრძანებაში - სამინისტროს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ ბრძანება - სამინისტროს მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ ბრძანება - სამინისტროს მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ საშტატო ნუსხის დანართი ბრძანება - სამინისტროში საკურატორო სფეროების განაწილების, უფლებამოსილების განსაზღვრისა და მონაცვლეობის წესის დამტკიცების შესახებ ცვლილება - სამინისტროში საკურატორო სფეროების განაწილების, უფლებამოსილების განსაზღვრისა და მონაცვლეობის წესის დამტკიცების შესახებ ბრძანება - სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ ბრძანება - გენდერული თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ ბრძანება - სამინისტროს აპარატში და სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ საქვეუწყებო დაწესებულებებში სტაჟიერბის გავლის წესის შესახებ მინისტრის ბრძანება თვითმმართველობის განვითარებისა და რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში მრჩეველტა საბჭოს შექმნის შესახებ ცვლილება ბრძანებაში თვითმმართველობის განვითარებისა და რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში მრჩეველტა საბჭოს შექმნის შესახებ ბრძანება- განსაკუთრებული მნიშვნელობია ობიექტების მშენებლობის პროექტების სავალდებულო ექსპერტიზის ჩატარების დროებითი წესის შესახებ მინისტრის ბრძანება ევროინტეგრაციის და რეფორმების ხელშეწყობის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ
,,საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის დადგენილება „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება საქართველოს მთავრობის დადგენილება - მუნიციპალური განვითარების ფონდის დებულებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს დამტკიცების შესახებ დადგენილება ,,საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010-2017 წწ. სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება - საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ მთავრობის განკარგულება ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის განხორციელებისთვის აუცილებელ ღონისძიებების შესახებ მთავრობის დადგენილება საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ მთავრობის დადგენილება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის შესახებ მთავრობის დადგენილება საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე მინისტრებისათვის დანამატის დაწესების შესახებ - საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2015 წლის 20 იანვრის №18 ბრძანება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული წესით განხორციელების შესახებ მთავრობის განკარგულება ცვლილება განკარგულებაში რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2015 წ. ბიუჯეტის, შტატებისა და სახელფასო ფონდის მთავრობასთან შეთანხმების შესახებ ცვლილება განკარგულებაში საქართველო-ბელარუსის თანამშრომლობის კომისიის საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ მთავრობის განკარგულება სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ცვლილება დადგენილებაში ცენტრალური გამწვევი კომისიის შექმნის შესახებ მთავრობის დადგენილება მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ ცვლილება დადგენილებაში მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ ცვლილებები დადგენილებაში მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ დადგენილება მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ მთავრობის დადგენილება საავტომობილო გვირაბებში საგანგებო შემთხვევების პრევენციისა და რეაგირების რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე ცვლილება დადგენილებაში მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ ცვლილება დადგენილებაში მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ მთავრობის დადგენილება სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2016 წლის საშემოდგომო გაწვევის შესახებ ცვლილებები დადგენილებაში საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010-2017 წწ. სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ მთავრობის დადგენილება მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე დადგენილება - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს განსაზღვრის შესახებ დადგენილების ტექსტი - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს განსაზღვრის შესახებ დადგენილება - საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ დადგენილება - თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება N82, 2017 წლის 15 თებერვალი საქართველოს მთავრობის დადგენილება N85, 2017 წლის 15 თებერვალი საქართველოს მთავრობის დადგენილება N86, 2017 წლის 15 თებერვალი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულება თვითმმართველობის განვითარებისა და რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში მრჩეველთა საბჭოს დებულება რეგიონებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობების დეპარტამენტის დებულება მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების დეპარტამენტის დებულება ინფრასტრუქტურის პოლიტიკისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დებულება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დეპარტამენტის დებულება სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დებულება აპარატის (დეპარტამენტი) დებულება ევროინტეგრაციის და რეფორმების ხელშეწყობის დეპარტამენტის დებულება ეკონომიკური დეპარტამენტის დებულება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დებულება დებულება - კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების წესისა და საკონკურსო-საატესტაციო კომისიიის შესახებ
სამინისტროს გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა (2017-2018წწ) რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია (2017-2020წწ) საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია - საქართველო 2020 დადგენილება ,,საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010-2017 წწ. სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ გურიის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის იმერეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის რაჭა-ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის შიდა ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისთვის